Osale konverentsil "Teel soolise võrdõiguslikkuseni ja vägivallatu ühiskonnani" 1-2.03.2024 Tallinnas

Olete oodatud konverentsile „Teel soolise võrdõiguslikkuseni ja vägivallatu ühiskonnani", mis toimub reedel, 1-2. märtsil Tallinnas, Hestia Hotel Europa  kell 11-16.30.

Konverentsi eesmärgiks on vahetada konstruktiivselt arvamusi soopõhise vägivalla vähendamise kohta ning edendada naiste võimekust, mitmekesisuse, õiguste ja võimaluste parandamist.

Konverentsil jagatakse konstruktiivseid ideid ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse valdkonna kohta hariduses, perekonnas, ettevõtluses ja poliitikas, et tagada varajane sekkumine kinnistunud eelarvamuste ja stereotüüpide vastu ning tehakse kokkuvõte projekti tulemustest.

Konverentsiga edendatakse erinevate institutsioonide, organisatsioonide ja ekspertide vahelise koostöö ning dialoogi laiendamist ja tugevdamist, et arendada soolise võrdõiguslikkuse alast koostöövõrgustikku ja aidata kaasa soopõhise/perevägivalla vähendamisele ühiskonnas. Konverentsi käigus töötavad osalejad ja eksperdid välja praktilisi lahendusi soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks kogukonnaliikmete poolt ning jagavad praktilisi kogemusi ja parimaid praktikat. 

Konverentsile on oodatud avalike asutuste ja vabaühenduste esindajad, sidusrühmad, kogukonna juhid, kodanikuaktivistid, noored ja noorteorganisatsioonid, haridustöötajad, naiste toetamise-, ohvrite toetamise- ja  mitmekesisuse edendavaid organisatsioonid, hariduse ja noorsootöö valdkonnas töötavad eksperdid ning osalejad, kes on huvitatud kogemuste ja teadmiste vahetamisest soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise valdkonnas. Kutsutud on ka haridusasutuste juhid, teadlased, seadusandjad ja poliitikakujundajad, ministeeriumite ja ametite esindajad. Konverentsil osaleb kuni 100 inimest.

Konverentsi ajakava:https://genderjourney.eu/tegevused/konverents/

Registreerimine kestab kuni 28. veebruar 2024 veebilehel:https://genderjourney.eu/registreerimine/
Ainult 100 kohta!

Konverentsi pea teemad on järgmised:
- Sooline ebavõrdsus ja seda kinnistavad vananenud soolised stereotüübid.
- Palgalõhe kui soolise ebavõrdsuse näitaja ja oht sotsiaalsele jätkusuutlikkusele.
- Soolise vägivalla ennetamine, vähendamine ja teenused perevägivalla ohvritele Eestis.
- Soolise vägivalla põhjused ja selle ennetamine praktilisest vaatenurgast lähtuvalt
- Kodanikuühiskonna organisatsioonide ja noorte roll ja koostöö riigiasutustega soolise võrdõiguslikkuse edendamisel

Ekspertide hulgas on erinevate riigiasutuste ja vabaühenduste esindajad nagu näiteks: soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, sotsiaalministeerium, sotsiaalkindlustusamet, prokuratuur, politsei- ja piirivalveamet, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Riigikogu, Naiste Tugi- ja Teabekeskus jt.

Konverentsi ajakava koosneb
 kolmest osast: ekspertide peaettekanded, kaks temaatilist paneeldiskussiooni (1) võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise kui põhilise inimõiguse ja universaalse hüve edendamise kohta ning 2) soolise vägivalla ennetamise ja sellele reageerimise kohta perekonnas ja ühiskonnas) ning töörühmadest.

Konverentsi tulemuseks on valminud konverentsi deklaratsioon ja mitmed ettepanekud soolise vägivalla ennetamise kohta ühiskonnas, riiklike ja kohalike teenuste uuendamise kohta vägivallaohvritele ning kodanikuühiskonna poolse uuenduslike lahenduste integreerimise kohta soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise edendamiseks.

PRAKTILINE INFO:
Osalemine on tasuta!
Osalejatele on tagatud rikkalik toitlustamine (tervituskohv, kohvipaus ja rikkalik lõuna-buffet) ning õppematerjalid.
Konverentsi töökeel on eesti keel kuid kohapeal on tagatud sünkroontõlge eesti ja vene keelde.
Transport:
 Osalejatele Ida-Virumaalt on korraldajate poolt tagatud 1.03.2024 tasuta transport (50 kohta) suunaga: Narva – Sillamäe – Jõhvi – Kohtla-Järve – Tallinn – Narva.
Bussijuht: Audrius, tel.: 552 5299   / silt bussi esiaknal: Konverents 2024
Buss väljub 01.03.2024 kell 7:00 (Narva Geneva Kultuurikeskuse ees) ja peatub Sillamäe bussijaam 7.30, Jõhvi bussijaam 7.50 , Kohtla - Järve Virumaa kolledž 8.10.