FEMINA RY (Soome)

Femina on valitsusväline organisatsioon, mis pakub Soomes elavatele naistele õiguslikku, sotsiaalset ja humanitaarabi. Meie eesmärk on saavutada jätkusuutlikum ja õiglasem ühiskond, aidates abivajajaid ning edendades kultuuridevahelist dialoogi ja haridust kõigile. Meie poole pöörduvad abi saamiseks sajad naised, kes peavad rasketes lahutusmenetlustes kaitsma oma ja oma laste õigusi. Kõige raskem on see, kui näiteks lastega emal või rasedatel on probleeme dokumentidega, sageli venib probleem kriitilise olukorrani. Ja siis vajavad need inimesed mitte ainult õigusabi, vaid ka sotsiaalabi. Me oleme korduvalt avanud tasud riiete, isikliku hügieeni toodete ja toodete eest raskes olukorras olevatele inimestele.

Samuti aitame lahendada eluasemeprobleeme, sest mõned sisserändajad tulevad Soome tööle ja jäävad sõna otseses mõttes tänavale, kuna nad ei tunne seadusi. Meil on vabatahtlikud, kes aitavad selliseid inimesi, andes neile ajutise eluaseme, kuni me lahendame kõik dokumendiprobleemid ja leiame sellele inimkategooriale oma eluaseme. Probleeme, millega me tegeleme, on äärmiselt palju ja peamiselt tekivad need probleemid inimeste juriidilise kirjaoskamatuse tõttu. Me aitame selliseid inimesi.

Me korraldame töötubasid, koolitusi, seminare ja teabepäevi, õpetame inimestele praktilisi oskusi ja olulisi aspekte sotsialiseerumisest ja ühiskonda integreerumisest, inimõigustest ja Soome õigussüsteemist, raamatupidamisküsimustest ning anname teavet, et aidata neil luua oma elu (pagulaste, sisserändajate ja vähemuste puhul) ja oma äri.

Korraldame kutseharidust neljale lapsele ja noorele, näiteks draama- ja muusikatunde, noortelaagreid ja arutelusid.

Oleme loonud veebilehe, et teavitada naisi Soome õigusvaldkonnas toimuvatest muudatustest. Pakume asjakohast teavet artiklite ja uudiskirjade kaudu. Samal ajal on peamine ülesanne veebilehe töö korraldamisel taotluste täielik, kõikehõlmav ja kvaliteetne käsitlemine ning anonüümsuse säilitamine.

PEACE CHILD EESTI

Peace Child Eesti (PCE) on noorte poolt juhitud mittetulundusühing, mis on tegutsenud alatest 20. veebruaril 2009 a. Peace Child Eesti on ka Ühendkuningriigi organisatsiooni Peace Child Internationali ametlik esindus, kes tegutseb nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. PCE tegevus põhineb noorte algatusel ja tegutsetakse avalikes huvides. PCE teeb koostööd valitsusasutuste, muude era- või avalik-õiguslike institutsioonidega, osaleb nendega ühisprojektides ja -programmides ning korraldab seminare, koolitusi ja informatiivseid üritusi erinevatel teemadel alates kultuuridevahelisest dialoogist, mitteformaalsest haridusest ja projektijuhtimisest kuni soolise võrdõiguslikkuseni. 

Missioon: võimestada noori ja edendada säästvat arengut.

Visioon: õiglane ja noorte arvestav ühiskond, kus noori koheldakse kui täisväärtuslikke inimesi ja igal noorel on oskused, enesekindlus ja võimalus avastada oma andeid ning muuta oma kogukonda.

Peace Child Estonia on ka Ühendkuningriigi organisatsiooni Peacechild International ametlik esindaja ja tegutseb nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil. PCE teeb koostööd valitsusasutuste, teiste era- või avaliku sektori institutsioonidega, osaleb nendega ühistes projektides ja programmides ning korraldab seminare, koolituskursusi ja teabeüritusi erinevatel teemadel alates kultuuridevahelisest dialoogist, mitteformaalsest haridusest ja projektijuhtimisest kuni soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseni.

Peace Child Estonia on viimasel ajal keskendunud inim- ja laste õiguste alaste projektide arendamisele (koolitused noortele ja inim- ja laste õiguste ekspertidele), aktiivne kodakondsus ja noorte osalemine otsustusprotsessides (aktiivsed kodanikud, kaasjuhtimise programm, noortefoorumid), sooline võrdõiguslikkus ja mõjuvõimu suurendamine (soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise programm), kultuuridevaheline dialoog, integratsioon ja sallivus (rahvusvaheline koostöö Euroopa ja EuroMed piirkonnaga ning Eesti vähemuste integreerimine ühiskonda), erivajadustega noorte kaasamine ja toetamine (suvekoolid ja koolitused noortekeskustele) ning loovus ja kultuur (loovate oskuste ja teadmiste arendamine ning kultuurikoostöö) jne.

Folkevirke (Taani)

Folkevirke tegeleb sotsiaalsete, kultuuriliste ja poliitiliste küsimustega. Folkevirke on tuntud kui "varajane hoiatus". Ikka ja jälle on meie erinevatel kohtumistel põhjalikult käsitletud mingit teemat, kui valitsus seab üle riigi üles kampaania, mis tegeleb just selle teemaga! Algusest peale on meie peamine põhimõte olnud, et meie tegevus on poliitikatevaheline, st ei esinda ühtegi erakonda. Samuti on alati eraldatud aega aruteludeks osalejate ja lektoritega, et aidata kaasa tõelise demokraatia edendamisele. Taani demokraatia jaoks on oluline, et kõiki kuulatakse ära - ja et just argument on see, mis loeb. "Sõna, mitte mõõk". Folkevirke on alates 1999. aastast osalenud rahvusvahelistes projektides - mitu korda koordinaatorina. Folkevirke tegeleb täiskasvanuhariduse ja mitut põlvkonda - eakaid ja noori ning lapsi - hõlmava tegevusega. Folkevirkel on kogemus ja varasemad tegevused laste ja noorte kaasamisel igat liiki tegevustesse, sealhulgas rahvusvahelised ELi projektid - KA2 ja Põhjamaade Nõukogu programmid, kus korraldatakse ja viiakse läbi tegevusi, kus osalevad kaks põlvkonda.

ÖGAT (Östra Göteborgs alternativa träffpunkt) (Rootsi)

ÖGAT asub Gamlestadeni multikultuurses äärelinnas Göteborgi kirdeosas, et luua koos üle kultuuripiiride, me töötame aeglaselt, ehkki meil ei ole alguses ühist keelt ja lõpuks suudame koos bändina mängida laulu või koostada tekstiilikunstiteose.

Siit võib leida üksteist piiriüleste projektide, uute õpiringide või inspireerivate töötubade jaoks. Me usume koostöösse ja ühiselt tehtava tugevusse. Täna töötame peamiselt kunstnike vahendamisega kultuuritegelastele, ankurdame uusi partnereid ja osaleme erinevates projektitaotlustes, mis loovad meie ühingu arengule püsiva aluse. Ühingu vorm on mittetulunduslik ja te, kes te olete liikmed, saate osaleda erinevatel tasanditel. Lisaks ühingu tööle, et toota avatud kultuuriüritusi, uuritakse uudishimulikult teiste osalejate tegevust, muusikuid, kunstnikke, korraldajaid teistes ühingutes ja teadmisi selles valdkonnas.

Külastame ühendusi, integreerime muusikuid, otsime kunstnikke ja loome koos avatud ja kergesti ligipääsetavaid õhtuid. ÖGATil on püüdlus töötada sellise elu nimel, kus meie ja teised saavad tunda, et kõik ja igaüks kuulub kuidagi kokku, vaatamata erinevustele. Lihtsalt öeldes: atmosfäär, kus igaüks saab tunda end nähtavana ja aktsepteerituna, mis paneb inimesed lõdvestuma ja tunnetab kogukonda, nii et loovusel on ruumi paljuneda üle igasuguste piiride ja esinemisnõuete. Tundke end soojalt oodatuna! Oleme Ida-Göteborgi kultuurielu sõlmpunkt, kus on võimalik igasugune koostöö kunstiliikide ja kultuuride vahel.

Burgårdens Gymnasium (Rootsi)

Burgårdens Gymnasium on Göteborgis asuv gümnaasium, mis pakub peamiselt kutseõpet 16-19-aastastele noortele ja kus õpib umbes 1000 õpilast. Õpilased saavad valida näiteks lasteaiakasvatajate, turvameeste, moedisaini, juuksurite, meigikunstnike või loomapidajaid koolitavate programmide vahel. Meil on noortele sisserändajatele mõeldud sissejuhatusprogramm, kus nad saavad töötada eesmärgiga astuda 2 aasta jooksul kutseõppesse. Samuti on võimalus ühendada teoreetilised õpingud praktikaga kaks päeva nädalas praktikandina. Umbes 60% õpilastest on sisserändaja taustaga. Mõned on saabunud Rootsi koos vanematega pagulastena, teised on sündinud Rootsis. Paljudel õpilastel on erilised õpiraskused (ärevushäired, tähelepanuhäired, autism, düsleksia või düskalkuulia). Seetõttu töötavad õpetajad meeskonnatööna, kus nad töötavad välja uued õppemeetodid, mis sobivad sellele õpilaste rühmale paremini kui traditsiooniline haridus.