3 koolitust (23. augustil Remnikus; 20. septembril Tallinnas; 19. oktoobril Paldiskis) - peamine eesmärk on koolitada sihtrühma esindajaid soolise võrdõiguslikkuse, peremudelite, soorollide, soolise palgalõhe, võrdse kohtlemise ja äsja Eestis vastu võetud sooneutraalse abielu teemal. Koolitus põhineb 3R meetodil (esindamine, ressursid, reaalsus), praktilistel juhtumiuuringutel ja muudel interaktiivsetel meetoditel. Koolitus koosneb koolitusest kohapeal ja lisaks kodutööst (koolitus sisaldab tervet koolituspäeva, koolituskava ja selle korraldamise viis on kooskõlastatud sihtrühma esindaja, haridusasutuste, kodanikuühiskonna organisatsioonide, valitsusasutuste ja koostööpartneritega. Kõigil kolmel koolitusel osaleb 100 osalejat.

  • Koolitus annab ülevaate soolise võrdõiguslikkuse küsimustest.
  • Koolitus annab ajakohastada noorte/vanema põlvkonna ja ettevõtjate arusaamist soorollidest ja peremudelitest (kuidas need on seotud ettevõtlusega).
  • Koolitus tagatake õppevahendeid ja kaasaegseid oskusi soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimuste teemadel.
  • murda stereotüüpe ja lõpetada kaudne diskrimineerimine.

Koolituse eesmärgiks on edendada õpetajate ja koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja- stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.

Koolituse ajakava (Remnikus, Tallinnas ja Paldiskis) näidis

10.00 – 10.05 Tervitussõnad
10.05 – 10.10 Programmi “Soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise programm” tutvustamine – Vassili Golikov, SSCW
10.10 – 10.30 Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis –  Eva Liina Kliiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse nõunik
10.30 – 11.00 Soolise ebavõrdsuse vähendamine ja õpetaja roll selles – Reet Laja, ENUT
11.00 – 11.45 Võrdsed võimalused ja varjatud õppekava kooli – Riina Kütt
11.45 – 12.00 Parimate praktikate tutvustused:
• Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (Reet Laja)
• Naiste tugi-ja teabekeskus (Pille Tsopp-Pagan ) 
12.00 – 12.45 Lõuna
12.45 – 13.15 Arutelud töörühmades/ juhtumianalüüs:
– Sooline võrdõiguslikkus peres (Vassili Golikov)
– Võrdne Kohtlemine hariduses (Riina Kütt)
– Sooline võrdõiguslikkus poliitikas ja ühiskonnas  (Reet Laja)
13:15 – 13.30 Töörühmade tulemuste esitlemine
13.30 – 14.00  Naiste võimestamine läbi liidrioskuste areng (kommunikatsioon ja meedia)
14.00 – 14.30 Õppefilm, osalejate tagasiside ja kokkuvõte.