Projekti "Gender Journey and women empowertment programm 2023-2024" peamine eesmärk on tõsta venekeelsete inimeste ja ettevõtjate teadlikkust igapäevases sotsiaalses kontekstis sügavalt juurdunud soolise ebavõrdsuse ning seda õhutavate stereotüüpide ja eelarvamuste kohta ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Samuti luua noortele väärtusi, mis edendavad meie ühiskonna arengut ja hoolivust ning levitavad vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada arutelu soorollide ja stereotüüpide üle, mille jaoks on vaja leida konstruktiivseid lahendusi. Anda haridussüsteemis konstruktiivseid teadmisi ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse kohta ning laiendada soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegiaid ettevõtluses, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse ning paremad sootundlikud tingimused töökohal. Me näeme nende eesmärkide saavutamist, kasutades arengu- ja õiguspõhist lähenemisviisi, mille eesmärk on rahuldada naisettevõtjate praktilisi vajadusi, kõrvaldada naisettevõtluse ees seisvad sotsiaalkultuurilised, õiguslikud ja poliitilised takistused ning propageerida ettevõtluse arengut ja soolist võrdõiguslikkust soodustavat keskkonda. Lisaks soolise võrdõiguslikkuse küsimuse üldisele valgustamisele on meie eesmärk luua soodne keskkond naiste ettevõtluse arenguks ja sooliseks võrdõiguslikkuseks, suurendada naiste ettevõtluse arendamisega ja soolise võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste institutsioonilist suutlikkust ning töötada välja vahendid ja tugiteenused naisettevõtjatele.

Projekti sihtgrupp on Ida-Virumaa ja Harjumaa aktiivsed noored (vanuses 16-30), kes on erineva rahvuse ja majandusliku taustaga (sh erivajadustega noored ja enamasti venekeelne publik), samuti julgustatakse õpetajate osalemist, juhid, naiskogukondade ja VKEde, kohalike omavalitsuste ja kogukondade esindajad Harjumaalt, sealhulgas Tallinnast (kõik Tallinna linnaosad, kuid peamiselt Kesklinna, Mustamäe, Põhja-Tallinna, Õismäe, Lasnamäe), Maardust ja Ida-Virumaalt (Kiviõli, Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe ja Narva). Projekt hõlmab peamiselt vähemalt 80-90% venekeelset publikut.

Projekti sihtrühmad esindavad ka tõrjutuse riskirühmi (erivajadustega inimesed ja noored, kes seisavad silmitsi struktuuriliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete takistustega), eeldame, et nende rühmade esindajaid on umbes 5-10% osalejate koguarvust. (Me loodame jõuda umbes 10% osalejateni, keda diskrimineeriti rassilise või etnilise päritolu, rahvuse, soo, seksuaalse sättumuse, vanuse jne alusel. Otseselt osaleb projektis kuni 320 inimest, kaudsete osalejate arv on veelgi suurem, üle 1000 inimese (sotsiaalmeedia kajastamise, küsimustiku vastajate, kõrvalürituste, programmi jälgijate kaudu). Aktiivsete noorte naiste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide koostöövõrgustik, mis toetab soolist võrdõiguslikkust kui meie ühiskonna olulist osa, luuakse ja tugevdatakse varasemate koostööprojektide ja tegevuste kaudu. Sihtrühma kaasamisel võtame arvesse soolist, geograafilist esindatust, võrdõiguslikkust ja osalejate motivatsiooni.

PROJEKTI TEGEVUSED:

 • 3 koolitust (23. augustil Remnikus Laste ja Puhusekeskus; 19. oktoobril Paldiski Ühisgümnaasiumis ; 20. septembril Tallinnas, Hestia Hotel Europa;) - peamine eesmärk on koolitada sihtrühma esindajaid soolise võrdõiguslikkuse, peremudelite, soorollide, soolise palgalõhe, võrdse kohtlemise ja äsja Eestis vastu võetud sooneutraalse abielu teemal. Koolitus põhineb 3R meetodil (esindamine, ressursid, reaalsus), praktilistel juhtumiuuringutel ja muudel interaktiivsetel meetoditel. Koolitus koosneb 8-tunnisest koolitusest kohapeal ja lisaks 8-tunnisest kodutööst (koolitus sisaldab tervet koolituspäeva, koolituskava ja selle korraldamise viis on kooskõlastatud sihtrühma esindaja, haridusasutuste, kodanikuühiskonna organisatsioonide, valitsusasutuste ja koostööpartneritega. Kõigil kolmel koolitusel osaleb 100 osalejat.
 • Õppevisiit 25. oktoobril 2023 Tallinnas, annab vajalikke praktilisi oskusi ja õpib inimõiguste organisatsioonidelt ja avaliku institutsioonidelt, kuidas võidelda soolise võrdõiguslikkuse eest ja edendada võrdset kohtlemist oma kogukonnas. Külastame ja õpime Eesti Inimõiguste Keskuse, Eesti Lastekaitse Liit, Eesti Puuetaga inimeste Koda, LGBTQ-liikumise, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo ning viime läbi kohtumise ettevõtete esindajatega, kes on loonud vajaliku keskkonna ja teenused soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks töökohal. Üritusel osaleb 30 osalejat.
 • Kaks praktilist koolitust ja arutelu (26-27.10 Toila Spa Hotellis; ning novembril Tallinnas (kinnitamisel) noortele tüdrukutele, naisettevõtjatele ja ettevõtjatele - see programm annab naistele rohkem võimalusi, sest naistel on üldiselt vähem ettevõtluskogemust kui meestel. Selle tegevusega tahame luua soodsa keskkonna naiste ettevõtluse arenguks; edendada naisettevõtjatele mõeldud vahendeid ja tugiteenuseid. Parandada naiste ettevõtlusoskusi, viies läbi 2 kahepäevast praktilist koolitus- ja arutelupäeva, mis on täis oskusi noortele tüdrukutele, naisettevõtjatele, kaasates kohalikke ettevõtteid. 60 inimest osaleb kahel praktilisel koolitus- ja arutelupäeval.
 • Ümarlaud (15. detsember 2023 Narvas) - mis parandab koostööd valitsuse, kodanikuühiskonna ja ettevõtjate vahel ning arutab ühiselt, kuidas me kõik saaksime integreerida peresõbralikku poliitikat ja parandada töötajate töötingimusi (näiteks pereelu osas, mis tavaliselt pakuvad kolme tüüpi olulisi ressursse, mida vajavad väikeste laste vanemad ja hooldajad: aega, raha ja teenuseid) ning anda naistele ja meestele võimalus ehitada võrdset ühiskonda (parandada töö- ja pereelu tasakaalu) kodus, tööl ja ühiskonnas. Ümarlaual osaleb 30 inimest.
 • Soolise võrdõiguslikkuse rahvusvaheline konverents 1-2 Märts 2024) - mille raames toimub konstruktiivne mõttevahetus, samuti projekti kokkuvõtete tegemiseks ja üldiste avalduste koostamiseks. Kutsutud võtmeotsustajad, sidusrühmad , kogukonna juhid ja projekti aktiivsed osalejad. Konverentsil edendatakse arutelu soorollide ja stereotüüpide üle, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Anda konstruktiivseid teadmisi ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse kohta haridussüsteemis, perekonnas, ettevõtluses ja poliitikas, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse ning vähenada soopõhine vägivald ühiskonnas. Soolise võrdõiguslikkuse konverentsi 2024. aasta peateema "Sooline võrdõiguslikkus ja tee vägivallatu ühiskonnani"

Meetodid:

 • Valitud meetodid toovad esile otsuste ja meetmete soolise võrdõiguslikkuse seisukohalt olulised aspektid võrdõiguslikkuse seisukohast. Oma töös kombineerime peamisi meetodeid: normikriitika koos 3R lähenemisega & muid vahendeid ja meetodeid. Normikriitika on osa soolise mõju hindamise menetlusest, mille puhul mille käigus kujundatakse süsteemi ja selle tingimusi kaasavamaks ja tasakaalustatumaks, et olla sooliselt.
  4R meetod – rõhutab, et tegevuse soolise võrdõiguslikkuse ühtlustamiseks on vaja kõiki nelja R-i. Kaks esimest on seotud statistika koostamisega (1R – esindatus: sooline jaotus igal tasandil ja ja otsustusprotsessis; ja 2R – ressursid: jaotumine naiste ja meeste vahel), ning need on hüppelauaks arutelule kolmanda ja neljanda R-i (Realia ja Realisation) üle. 3R – Realia: tähendab norme, tingimusi, “tegelikkust” ehk teisisõnu põhjusi, mis on aluseks vastused, mille oleme leidnud ülaltoodud küsimustele. Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete tõlgendamiseks kahe esimese R-i ümber kogutud andmeid, on vaja sügavalt refleksiivset ja analüütilist lähenemist. 4R – realiseerimine: See viimane sammas on pühendatud küsimustele, kuidas nägemus vajalikest muutustest reaalsuse, et mõjutada esindatuse ja ressursside parandamist, on võimalik ellu viia. praktikas ellu viia.
Projekti tulemused
 • 320 osalejat/õppijat demonstreerivad ja parandavad naiste ja tüdrukute juhtimisoskusi ja 21. sajandi oskusi, rakendades neid oskusi praktilises tegevuses/elus.
 • Rohkem kui 20 õpetajat ja pedagoogi saavutatakse. Eeldame, et kuni 80% osalejatest teatab, et nad on saanud kasu professionaalsest arengust ja kinnitavad, et nad kavatsevad seda õppimist kasutada või kasutavad seda klassiruumis.
 • Teostame kaks soolise võrdõiguslikkuse juhtumiuuringut, mis toovad esile P2P-koolituse ja toetuse mõju naiste ja tüdrukute juhtimisele. Lisaks sellele koolitatakse P2P kaudu vähemalt 100 nais- ja tüdrukujuhti, kes mängivad aktiivset rolli sotsiaalse ühtekuuluvuse toetamisel.
 • Rohkem kui 320 osalejat ja vähemalt 50 % osalejatest teatab, et nad on suurenenud kokkupuude ja arusaam teistest kogukondadest pärit eakaaslastest, viies läbi küsimustiku, iga ürituse hindamise ja kogukonnavahelise tagasiside.
 • Vähemalt 7 erinevat meediakanalit (4 uudist/artiklit, 3 raadio-/televisiooniintervjuud), mis jõuavad erineva publikuni, käsitlevad positiivselt projekti teemasid ja erinevuste, naiste mõjuvõimu suurendamise, kodutööga seotud võrdõiguslikkuse ja soorollide / ühiskonnas osalemise teemasid ning kogukondade vahelisi jutustusi, mida kajastatakse/raportitakse.
 • Vähemalt 30 naisjuhti / kodanikuühiskonna organisatsiooni on koolitatud asjakohastes valdkondades, mis on seotud kogukondadeülese kodanikuaktiivsuse, aktiivse kodanikuaktiivsuse ja sotsiaalse tegevuse toetamisega soolise võrdõiguslikkuse toetamiseks, viies läbi koolitusi, andes praktilisi oskusi, teavet ja küsimustikku, hinnates iga üritust ja andes tagasisidet.
 • Me loodame toetada/projekteerida ja viia läbi selle projekti kaudu ellu umbes 3 kogukonnaülest sotsiaalset tegevust / noorte, naiste toetamise ja kodanikuühiskonna algatusi (otseselt ja kaudselt), mis töötavad selle projekti raames koos kogukondade vahel, ning saavutada vähemalt rohkem kui 320 inimest.
 • Kogukondadeüleseid sotsiaalseid tegevusi viiakse ellu noorteorganisatsioonidega (Peace Child Eesti, Narva Gümnaasium, Tallinna Mustjõe Gümnaasium, MTÜ Õnnelik Naine, ENUT, EENA, inimõiguste keskus jt) koostöös/toetusel. Kodanikuühiskonna mitteametlik võrgustik/ ja naisi toetavate vabaühenduste institutsioonid, kes töötavad soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise küsimustega, kodanikuühiskonna võimestamise, ettevõtluse edendamise, poliitikakujundajate muidugi rohujuure tasandi algatused, mis võimestavad naisi ja mehi võrdõiguslikkuse saavutamiseks tööl, koolis, pereelus ja poliitikas. Parandada sihtrühmi sellises hariduspoliitikas ja kodanikuühiskonna kaasamisel.
 • Korraldame 3 peamist kohtumist/ühendust ning riigi ja kohalike ametiasutuste ja kõrgemate ametnike kaasamist sihtrühmadega ja ehitame ühiseid väärtusi kavandatud tegevuste kaudu (Riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja poliitiliste juhtide) ja sotsiaalministeeriumi kõrgetasemelised esindajad, soolise võrdõiguslikkuse volinik):
  • 1) Naiste juhtimise ja meeste võrdõiguslikkuse suurendamise programm
  • 2) Ümarlaud ettevõtjate esindajate ja teiste sidusrühmadega teemadel, kuidas integreerida peresõbralikku poliitikat ja parandada töötajate töötingimusi, et töötada välja toetusmehhanismid tööandjatele.
  • 3) Projekti lõppkonverents kõigi sidusrühmadega, et anda täielik ülevaade projekti tulemustest, saavutustest ja arutada rolli o kodanikuühiskonna organisatsioonide rolli soolise võrdõiguslikkuse kui ÜRO säästva arengu eesmärgi ühe põhieesmärgi saavutamisel.
 • Me kaasame ja toetame rohkem kui 30 organisatsiooni/haridusasutust (sh noorte kodanikuühiskonna organisatsioonid) üle kogu piirkonna ning vähemalt 20 noortekogukonna juhti (sihtrühmade esindajad), kes tegutsevad erinevates valdkondades.
 • Vähemalt 60% osalenud institutsioonidest/noorte/naiste kodanikuühiskonna organisatsioonidest teatab, et nad kavatsevad keskenduda usalduse ja ühtekuuluvuse loomisele kogukondade ja sugude vahel, aidates kaasa demokraatliku ühiskonna oskuste arendamisele ning pakkudes vajalikku osalus- ja kaasamiskeskkonda.
 • Programmi lõpuks annavad P2P2 rakenduspartnerid, eksperdid, ettevõtjad ja valitsuse esindajad tagasisidet kõigi tegevuste kohta, eriti sellistes küsimustes nagu naiste suutlikkuse suurendamine, et jõuda kogukonnaülese publikuni, ning panus üldiste teadmiste suurenemisse sotsiaalse ühtekuuluvuse tavade ja sihtrühma vajaduste kohta. See mõjutab noorte ja organisatsioonide üldisi teadmisi, suutlikkust ja võimet töötada sihtrühmadega ja aidata neid nende vajaduste rahuldamisel.
 • Osalejad omandavad uusi oskusi ja positiivseid kogemusi soolise võrdõiguslikkuse küsimustes ning vahetavad omavahel kogemusi, lisaks saavad noored võimaluse jagada oma ideid ja oskusi valitsuse sidusrühmadega ja mentoritega oma sõpradele soolise võrdõiguslikkuse küsimustes, sest teadmised sellest on oluline osa demokraatlikust ühiskonnast.
 • Õpilased ja pedagoogid saavad ülevaate oma õigustest ning normikriitilisest ja 4R-meetodist ning vahenditest, et hinnata oma kooli/organisatsiooni või muu hulgas lapse õiguste konventsiooni, koolide õigusaktide ja võrdseid õigusi puudutavate poliitiliste eesmärkide suhtes.
 • Institutsioonid ühendavad erinevaid kogukondi ja loovad sotsiaalset ühtekuuluvust- Noored liituvad mitteformaalse noorte aktivistide võrgustikuga, mis edendab sallivuse, mitmekesisuse ja olla muutuste eestvedajateks, kes loovad sotsiaalset ühtekuuluvust kogukondades. Noortel on rohkem usaldus valitsusasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vastu, kes tegelevad soolise võrdõiguslikkusega, soolise vägivalla ja naiste mõjuvõimu suurendamisega.

Registreerimine: https://genderjourney.eu/registreerimine

Projekti viiakse ellu Briti Nõukogu toel sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames. Konverentsi toetab ka Briti Suursaakond. #PeopletoPeople #Gender2023EE #Gender2024EE