Projekt suurendab noorte teadmisi ja teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest ning tugevdab noorte rolli kaasava ja võrdse kooli/keskkonna loomisel, keskendudes noorte aktiivsemale osalemisele ja naiste mõjuvõimu suurendamisele soolise diskrimineerimise vastu võitlemise kaudu.
Projekti eesmärk on tõsta Põhjamaade (Soome, Rootsi ja Taani) ja Eesti kooliõpilaste ja üliõpilaste teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning seda õhutavatest stereotüüpidest ja eelarvamustest. Samuti luua noortele väärtusi, mis edendavad meie ühiskonna arengut ja hoolivust ning levitavad vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada arutelu soorollide ja stereotüüpide üle, mis on vajalik selleks, et leida konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Anda konstruktiivseid teadmisi ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse kohta haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.
See saavutatakse viie peamise tegevuse kaudu, mis hõlmavad noori, õpilasnõukogusid, õpetajaid ja õpilasesindajaid keskkoolides ning noorteorganisatsioone. Projekti sihtrühm on noored gümnaasiumiõpilased ja noored 14-31+ aastased ning erinevad kohalikud noorteorganisatsioonid ja haridustöötajad. Sidusrühmad on
haridusasutused, valitsusasutused ja noorteühendused/kodanikuühiskonna organisatsioonid, ning kindlasti ka noored lapsevanemad ja nende võrgustikud.
Koolid ja noorteorganisatsioonid aitavad kaasa võrdõiguslikkuse ja demokraatia edendamisele, vastavalt Rootsi, Taani, Soome ja Eesti õppekavadele. Me teame, et normide ja nende rikkumine normide tõttu satuvad mõned õpilased sagedamini solvangute, kiusamise, ahistamise ja diskrimineerimist. See on mõnikord seotud õiguslikult määratletud diskrimineerimise seadustega, mis käsitlevad soo, seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, soolise väljenduse, usutunnistuse, etnilise päritolu ja puudega, kuid on olemas ka seos erinevate rõhumise vormide vahel. Selleks, et võidelda praegu Põhjamaade koolides ilmnevate kiusamise vormide vastu, peame tegelema küsimustega, mis puudutavad võrdõiguslikkuse, võimu ja normidega. Samuti peame oma teadmisi ja oskusi kolleegidele edasi andma, et Eestile, kes teeb samuti märkimisväärset tööd soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas, kuid kannatab endiselt ebavõrdsuse ja diskrimineerimist erinevates valdkondades ning olemasolevaid stereotüüpe, eelarvamusi, häbimärgistamist ja diskrimineerimist. vähemuste ja LGBT-kogukondade suhtes. Projekti eesmärk on lisaks sellele aidata kaasa sellele jõupingutustele.
Tuginedes õpilastega korraldatud kohalike töötubade, koolituste ja arutelude kogemustele valitsusväliste organisatsioonide ja koolide õpetajatega ning noorte ja ekspertide kohtumisel läbiviidud metoodilise materjali väljatöötamise ja katsetamise protsessile, koostame ka juhendi käsiraamatu pedagoogidele. Kokkuvõtlikuks ürituseks on rahvusvaheline konverents, kus tehakse kokkuvõte kõigist projektitegevustest, tutvustatakse projekti tulemusi ja arutatakse jätkutegevusi. Projektirühm vastutab kujunduse ja struktuuri eest, kuid noored/õpilased on kaasatud, et mõjutada tegelikku sisu ja avaldada tegelikku mõju nende edusammudele tulevikus.

Meetodid:

 • Valitud meetodid toovad esile otsuste ja meetmete soolise võrdõiguslikkuse seisukohalt olulised aspektid võrdõiguslikkuse seisukohast. Oma töös kombineerime peamisi meetodeid: normikriitika koos 3R lähenemisega & muid vahendeid ja meetodeid. Normikriitika on osa soolise mõju hindamise menetlusest, mille puhul mille käigus kujundatakse süsteemi ja selle tingimusi kaasavamaks ja tasakaalustatumaks, et olla sooliselt.
  4R meetod – rõhutab, et tegevuse soolise võrdõiguslikkuse ühtlustamiseks on vaja kõiki nelja R-i. Kaks esimest on seotud statistika koostamisega (1R – esindatus: sooline jaotus igal tasandil ja ja otsustusprotsessis; ja 2R – ressursid: jaotumine naiste ja meeste vahel), ning need on hüppelauaks arutelule kolmanda ja neljanda R-i (Realia ja Realisation) üle. 3R – Realia: tähendab norme, tingimusi, “tegelikkust” ehk teisisõnu põhjusi, mis on aluseks vastused, mille oleme leidnud ülaltoodud küsimustele. Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete tõlgendamiseks kahe esimese R-i ümber kogutud andmeid, on vaja sügavalt refleksiivset ja analüütilist lähenemist. 4R – realiseerimine: See viimane sammas on pühendatud küsimustele, kuidas nägemus vajalikest muutustest reaalsuse, et mõjutada esindatuse ja ressursside parandamist, on võimalik ellu viia. praktikas ellu viia.

Tegevuste kirjeldus:

 • *Mai- August 2022, kohalikud töötoad tõstavad teadlikkust, jagavad oma ideid, vahetavad oma kogemusi ja anda noortele põhiteadmisi soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise kohta, oma õigustest ja osalemisest.
 • * 15-18. September 2022, (Göteborgis, Rootsis) Koolitus põhineb normikriitikal, 4R ja aktiivse osalemise meetoditel ning on mõeldud aktiivsetele noortele ja pedagoogidele, kes soovivad parandada oma pädevusi ja omandada uusi oskusi soolise võrdõiguslikkuse, palgalõhe, võrdse kohtlemise, peremudelite ja soorollide küsimustes ning võimaldab osalejatel olla mitmekordistajateks.
 • * 16-20 Oktoober 2022 (Kopenhaagen, Taanis) ning 18-21. November 2022 (Tallinnas, Eesti), Kaks noorte ja ekspertide kohtumist annavad meile võimaluse süstematiseerida teadmisi soolise võrdõiguslikkuse arvestava hariduse kohta. Tuginedes noortega korraldatud töötubade ja koolituste kogemustele ja tulemustele, aruteludele pedagoogidega ning metoodilise materjali väljatöötamise ja katsetamise protsessile. See on protsess, mille käigus koostatakse soolise võrdõiguslikkuse alane hariduslik tööriistakomplekt, mis on suunis noorteorganisatsioonidele ja haridusasutustele.
 • *12-15. Detsember 2022 (Helsinki, Soomes), Soolise võrdõiguslikkuse noortekonverents 2022 on ametlik platvorm konstruktiivseks mõttevahetuseks ning kokkuvõtete ja üldiste avalduste tegemiseks. Konverentsile kutsutakse parimad osalejad töötubadest, koolitustest ja aruteludest ning kaasatakse võimalikult palju erinevaid noorteüksusi koolidest noortekeskusteni. Lisaks konkreetsetele juba tehtud tööle lisab konverents teemale uue mõõtme, kaasates tunnustatud ekspertide seisukohti, kes ei pruugi olla koolituste osas kvalifitseeritud. Samuti aitab see kaasa projekti üldiste ideede ja eesmärkide laiemale levitamisele ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat tähelepanu meedias.

Oodatud tulemused:

 1. Inimestel on oskused osaleda demokraatlikus ühiskonnas – suurendab nende oskusi ja teadmisi, kuidas osaleda demokraatlikus ühiskonnas, edendades soolist võrdõiguslikkust ja naiste rolli ühiskonnas, kuidas vältida soopõhiseid stereotüüpe ning kuidas anda meestele ja naistele võimalus mõista uusi sotsiaalseid rolle ja mitmekesisuse tähtsust.
 2. Osalejad omandavad uusi oskusi ja positiivseid kogemusi soolise võrdõiguslikkuse küsimustes ning vahetavad omavahel kogemusi, lisaks saavad noored võimaluse jagada oma ideid ja oskusi valitsuse sidusrühmadega ja mentoritega oma sõpradele soolise võrdõiguslikkuse küsimustes, sest teadmised sellest on oluline osa demokraatlikust ühiskonnast.
 3. Erinevad kogukonnad töötavad koos ühiste eesmärkide nimel, suurendades usaldust ja positiivseid väljavaateid.
 4. Mitmesugused kogukonnad töötavad koos ühiste tegevuskavade ümber, ehitades usaldust ja positiivseid projekt hõlmab eri soost, eri rahvusest ja eri rahvusest inimesi. majandusliku taustaga, see tugevdab neid koos üldiste ülesannete ja väljakutsetega, neil on aega usalduse loomiseks, positiivset perspektiivi soolise võrdõiguslikkuse teema ja tähtsa erinevuste aktsepteerimine.
 5. Institutsioonid ühendavad erinevaid kogukondi ja loovad sotsiaalset ühtekuuluvust- Noored liituvad mitteformaalse noorte aktivistide võrgustikuga, mis edendab sallivuse, mitmekesisuse ja olla muutuste eestvedajateks, kes loovad sotsiaalset ühtekuuluvust kogukondades. Noortel on rohkem usaldus valitsusasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vastu, kes tegelevad soolise võrdõiguslikkusega.
  soolise võrdõiguslikkuse, soolise vägivalla ja naiste mõjuvõimu suurendamisega.
 6. Õpilased ja pedagoogid saavad ülevaate oma õigustest ning normikriitilisest ja 4R-meetodist ning vahenditest, et hinnata oma kooli/organisatsiooni või muu hulgas lapse õiguste konventsiooni, koolide õigusaktide ja võrdseid õigusi puudutavate poliitiliste eesmärkide suhtes.
 7. Koostame käsiraamatu ja edendame arutelu soorollide ja soolise võrdõiguslikkuse kohta haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide hävitamiseks.

Registreerimine ja lisainfo: https://genderjourney.eu/ / www.peacechild-estonia.org/registreerimine

Projekti toetavad:  Nordic Culture Point, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Tallinna Haridusamet