Rahvusvaheline soolise võrdõiguslikkuse koolitus, 15.-17. september 2022, Göteborg, Rootsi

Rahvusvaheline koolitus on parandanud noorte ja pedagoogide pädevust ning andnud uusi oskusi soolise võrdõiguslikkuse, palgalõhe, võrdse kohtlemise, peremudelite ja soorollide küsimuste kohta ning võimaldanud osalejatel olla paljundajateks.

Koolituse sissejuhatus

Noorte arutelu ja praktilised mängud

Koosolekul alustame haridusliku tööriistakomplekti ja veebiressursi (kui projekti esmase praktilise tulemuse) väljatöötamist ning arutame soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise mõju poliitikakujunduses, ühiskondlikus elus ja seotust formaalse, mitteformaalse hariduse ja õppeprotsessidega seoses säästva arengu eesmärkide teemadega.

Rahvusvahelisel koolitusel andsime konstruktiivseid teadmisi ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse kohta haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistamisse. Noored kinnitasid, et on oluline saavutada edu selles töös ja eriti vältida igasugust diskrimineerimist ja kiusamist õpilaste ja haridustöötajate vahel.

Lisaks sellele soovivad noored koos luua sooliselt võrdse keskkonna kõigile inimestele, olenemata nende soost, vanusest, seksuaalsest sättumusest, rassist, rahvusest või usutunnistusest.

Koolitust viisid läbi väga professionaalsed eksperdid ja noored, kes jagasid noortega oma kogemusi ja teadmisi. Koolituse teemasid andsid Malin Gustavsson, Laura Hagström ja Virve Savoila (Ekvalita, Soome), Susanne Kallanvaara (Burgårdens Gymnasium, Rootsi), Ivan Vasilevskikh ja Alejandra Cordero Hansen (Kopenhaageni äriakadeemia üliõpilased, Taani), Reet Laja (Eesti Naisuurimus- ja Ressursikeskus, Eesti), Barbi Pilvre Strongard (Tallinna Ülikooli teadur, Eesti), Daina Arfanova (Peace Child Estonia) ja Laura Maria Rajala (Femina RY).

Kohtumine põhines normikriitikal, 4R- ja aktiivse osalemise meetoditel ning oli pühendatud entusiastlikele noortele ja pedagoogidele. Me kombineerime normikriitikat teiste vahendite ja tehnikatega (GET, trepimudelid või 4R). Koolitus on andnud õpilastele ja pedagoogidele vajalikud põhioskused ja teadmised soolise võrdõiguslikkuse kohta ning paljastanud seose võimusuhete ja normide vahel.

Normikriitika ja 4R-metoodika tutvustamine

Noored pidasid väga viljakat vestlust ja arutelusid, kus nad arendasid ka oma lahendusi ja nägemust, kuidas parandada olukorda seoses soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise küsimusega kohalikul, riiklikul ja piirkondlikul (Põhja- ja Baltimaade) tasandil ning anda teadmisi edasi noortele ja luua väärtuspõhist ühiskonda.

Osalejad loodavad aidata kaasa projekti peamiste praktiliste tulemuste arendamisele: uute oskuste ja teadmiste omandamine inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise kohta, noortevõrgustiku / soolise reisi tööriistakomplekti ja veebiressursi loomine ning täielik koostöö haridustöötajatega, et pakkuda välja suunised noortele ja haridusasutustele soolise võrdõiguslikkuse integreerimiseks kõigil tasanditel.